pravidelná setkání Psí bible v praxi s GARANCÍ vrácení peněz!!

NÁKUP - Obchodní podmínky

KLUB MODERNÍHO PSA - SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Klub moderního psa (dále jen „Klub“) byl založen za účelem předávání zkušeností s moderním výcvikem a výchovou psů. Klub zprostředkovává výcvikové podklady a odborné konzultace, které jsou návodem k tomu jak cvičit a vychovávat psa moderními metodami, v souladu s jeho přirozeností a bez používání zbytečných trestů, které mohou mít negativní dopad na jeho celkový fyzický i psychický rozvoj.
  • Provoz Klubu zajišťuje pan František Jaroš (fyzická osoba podnikající), nar. 20. 1. 1975, se sídlem K Moravině 1688/13, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 62895664 (dále také jako „Provozovatel“ nebo „Prodávající“).
  • Klub je spravován a provozován prostřednictvím internetové stránky klubmodernihopsa.cz (dále jen „webová stránka Klubu“).
  • Tyto smluvní podmínky (dále jen „SP“) upravují podmínky členství v Klubu, jakož i nákup produktů a služeb (dále jen „zboží“) v internetovém obchodě dostupném na webové stránce Klubu (dále jen „e-shop“).

 

 1. Členství v Klubu
  • Členem Klubu může být jak fyzická, tak právnická osoba.
  • Členem Klubu se stává každý, kdo si zakoupí členství v Klubu na webové stránce Klubu.
  • Člen může členství v Klubu kdykoliv jednostranně ukončit, a to i bez udání důvodu. Ukončení členství člen oznamuje Provozovateli písemně elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo poštou na doručovací adresu Prodávajícího.
  • Provozovatel může členství v Klubu členovi jednostranně ukončit, a to zejména v případě, že člen poruší své povinnosti vyplývající z těchto SP, jedná v rozporu s dobrými mravy či obecně závaznými právními předpisy, nebo v případě, kdy mezi Provozovatelem a členem dojde k narušení nezbytné důvěry. Provozovatel může členství v Klubu členovi jednostranně ukončit i bez udání důvodu. O ukončení členství v Klubu Provozovatel člena v přiměřené době vhodným způsobem vyrozumí.

 

 1. Nákup v e-shopu
  • Za účelem nákupu zboží v e-shopu se může Kupující na webových stránkách Klubu registrovat a získat tak přístup do uživatelského účtu, jehož prostřednictvím může provádět objednávání zboží. Údaje, které Kupující při registraci uvedl je při jejich změně povinen aktualizovat.
  • Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Přístupové údaje nesmí nikomu sdělovat a musí přijmout taková opatření, aby třetím osobám zabránil v neoprávněném přístupu svého uživatelského účtu.
  • Dozví-li se Provozovatel, že uživatelský účet Kupujícího je využíván neoprávněně, může přístup do tohoto uživatelského účtu obratem zablokovat. Stejně tak může Provozovatel přístup do uživatelského účtu zablokovat v případě, že Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto SP nebo pokud používá svůj účet v rozporu s dobrými mravy či obecně závaznými právními předpisy.
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to především z důvodu údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele či třetích osob. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání uživatelského prostředí, jakož i veškerého obsahu webových stránek Klubu, jestliže Kupující nemá potřebné softwarové či hardwarové vybavení.
  • Kupující může provádět objednávání zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní.
  • Prodávající vystupuje ve vztahu ke Kupujícímu při uzavírání smlouvy o koupi zboží v e-shopu v rámci své podnikatelské činnosti.
  • Pro objednání nabízeného zboží je Kupující povinen vyplnit příslušný objednávkový formulář na webové stránce Klubu. Za správnost a úplnost těchto údajů odpovídá Kupující.
  • Jednotlivé kroky potřebné k úspěšnému odeslání objednávky Prodávajícímu jsou zřejmé z průběhu objednávání. Kupující má před odesláním objednávky možnost vyplněné údaje překontrolovat a opravit případné chyby.
  • Před odesláním objednávky je Kupující povinen se podrobně seznámit s těmito SP. Zaškrtnutím příslušného pole v rámci objednávky Kupující potvrzuje, že se s těmito SP podrobně seznámil.
  • Řádně vyplněná a odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy.
  • Prodávající objednávku neprodleně po jejím obdržení potvrdí. Formální automatizované potvrzení objednávky však nemá účinky přijetí návrhu kupní smlouvy.
  • V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu), je Prodávající vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. telefonicky nebo písemně). Pokud Kupující objednávku nepotvrdí, považuje se tato objednávka za neplatnou a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  • K uzavření kupní smlouvy dochází závazným potvrzením objednávky Prodávajícím, jež je Kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.
  • Pokud by kupní smlouva nebyla uzavřena podle předchozího ustanovení, dojde k jejímu uzavření dodáním objednaného zboží Kupujícímu.
  • Kupující bere na vědomí, že k uzavření kupní smlouvy dochází distančním způsobem, tj. s použitím komunikačního prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“). Prodávající Kupujícímu v  souvislosti s uzavřením smlouvy s použitím prostředku komunikace na dálku neúčtuje žádné zvláštní poplatky.

 

 1. Zrušení objednávky, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy
  • Kupující je oprávněn objednávku zrušit, nejpozději však do doby než je tato objednávka závazně potvrzena Prodávajícím.
  • Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout, a to i bez uvedení důvodu. O takové skutečnosti Kupujícího v přiměřené době vyrozumí.
  • Prodávající je oprávněn objednávku nepřijmout zejména z důvodu, že se jím nabízené zboží přestalo vyrábět, dodávat nebo pokud dodavatel, od něhož Prodávající toto zboží odebírá, navýšil jeho cenu. Ze stejných důvodů může Prodávající od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, pokud Kupující nepřijme návrh na změnu kupní smlouvy spočívající v dodání jiného zboží nebo navýšení ceny.
  • Prodávající je dále oprávněn objednávku nepřijmout také tehdy, pokud v nabídce zboží došlo ke zjevné chybě týkající se jeho ceny, množství či popisu, přičemž taková chyba musela být průměrnému Kupujícímu zřejmá, a to zejména v kontextu s ostatními údaji o zboží nabízeném Prodávajícím. Ze stejných důvodů může Prodávající od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, pokud Kupující nepřijme návrh na změnu kupní smlouvy spočívající v uvedení správné ceny, množství či popisu takového zboží.
  • Je-li Kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, je Kupující v případě, že od smlouvy odstoupí, povinen Prodávajícímu spolu se zbožím vrátit i tento dárek.

 

 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
  • V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má Kupující, který je spotřebitelem, právo v případě smlouvy uzavřené s použitím prostředku komunikace na dálku (např. prostřednictvím internetu) ve lhůtě 14 dnů od smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu (podmínky a postup pro uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku jsou samostatně obsaženy v „Poučení kupujícího – spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem“, které je dostupné na webové stránce Klubu, kde je k dispozici rovněž formulář pro takové odstoupení od smlouvy).
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající spotřebiteli přijaté peněžní prostředky vrátí jiným způsobem pouze tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  • Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí mu Prodávající náklady na dodání tohoto zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
  • Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu zboží, které od něho obdržel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nazpět nebo prokáže, že mu jej odeslal.
  • Náklady za navrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Odstoupení spotřebitele od smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den lhůty, a to elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo poštou na doručovací adresu Prodávajícího.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
   • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
   • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo
   • o dodání digitálního obsahu (např. e-knihy), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • Prodávající tímto spotřebitele zvlášť upozorňuje na skutečnost, že v případě nákupu e-knihy, jakož i jiného digitálního obsahu nabízeného v e-shopu, nemá na odstoupení od smlouvy nárok, jelikož se jedná o případ, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku podle § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby mu e-kniha, jakož i jiný digitální obsah nabízený v e-shopu, mohl být dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a bere na vědomí, že o nemožnosti odstoupit od takové smlouvy byl před jejím uzavřením Prodávajícím poučen.
  • Prodávající tímto spotřebitele dále zvlášť upozorňuje na skutečnost, že v případě služeb, které byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá na odstoupení od smlouvy nárok, jelikož se jedná o případ, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy uzavřené s použitím prostředků komunikace na dálku podle § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitel tímto výslovně souhlasí s tím, aby mu služby nabízené v e-shopu, mohly být poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a bere na vědomí, že o nemožnosti odstoupit od takové smlouvy byl před jejím uzavřením Prodávajícím poučen.
  • Domnívá-li se spotřebitel, že Prodávajícím byla porušena jeho práva, může se obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1.

 

 1. Cena a platební podmínky
  • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží v e-shopu.
  • Je-li platná cena zboží nižší než cena uvedená v objednávce Kupujícího, bude mu zboží dodáno za cenu uvedenou v objednávce.
  • Je-li platná cena zboží vyšší než cena uvedená v objednávce Kupujícího, informuje Prodávající o této skutečnosti Kupujícího bez zbytečného odkladu. Kupující může novou cenu zboží přijmout nebo dodávku zboží odmítnout.
  • Kupní cena je považována za zaplacenou okamžikem připsání celé částky za samostatnou část dodávky na běžný účet Prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti Prodávajícímu.
  • Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží na Kupujícím platbu předem, a to ve výši až 100% ceny zboží včetně.
  • Aktuální akceptované způsoby platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při zadávání údajů pro objednání zboží.
  • Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, jinak si Prodávající vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
  • Cena zboží nezahrnuje cenu za dodání zboží (poštovné, doběrečné apod.).

 

 1. Dodací podmínky
  • Způsob dodání zboží si zvolí Kupující z nabízených možností v objednávkovém formuláři na webové stránce Klubu. Výše ceny za dodání zboží závisí na způsobu dodání zboží a řídí se ceníkem přepravce.
  • Je-li způsob dodání smluven odlišně na základě zvláštního požadavku Kupujícího, přechází na Kupujícího riziko, jakož i dodatečné náklady spojené s dodáním zboží dle tohoto požadavku.
  • Je-li Prodávající povinen dodat zboží Kupujícímu na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen zboží při dodání převzít.
  • Je-li nutné z důvodů na straně Kupujícího doručovat zboží opakovaně či jiným způsobem než Kupující určil v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či dodáním zboží jiným způsobem.
  • Při dodávce zboží přepravcem je Kupující povinen zkontrolovat při převzetí neporušenost obalů, do nichž je zboží zabaleno a v případě, že shledá jakékoliv závady, je povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit přepravci a zároveň také Prodávajícímu na e-mailovou adresu Prodávajícího. Jestliže Kupující shledá, že porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí zásilku od přepravce převzít.
  • Je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby (např. konzultace), bude Kupujícímu tato služba poskytnuta až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající službu poskytne před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti Kupujícího učiněné v textové podobě, kterou za tímto účelem Kupující zašle elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího nebo poštou na doručovací adresu Prodávajícího.

 

 1. Reklamace
  • Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
  • Při převzetí zboží je Kupující povinen si zboží důkladně prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
  • Kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (zjevná vada).
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
   • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
   • na odstranění vady opravou zboží,
   • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupit od smlouvy.
  • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
  • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
   • na odstranění vady, anebo
   • na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  • Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.
  • Je-li Kupující spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se však nepoužije
   • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
   • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
   • vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Kupující oznámí zjištěné vady zboží Prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu Prodávajícího, popřípadě poštou na doručovací adresu Prodávajícího a spolu s tím Prodávajícímu doručí osobně nebo s využitím přepravní služby reklamované zboží za účelem posouzení reklamace.
  • Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající písemně, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, a dále mu oznámí způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, popřípadě písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

 

 1. Ochrana autorského práva
  • Kupující bere na vědomí, že e-kniha, obsah webových stránek Klubu, jakož i veškeré informace, dokumenty, podklady a postupy, které mu jsou na webové stránce Klubu nebo jinak Provozovatelem zprostředkovány, jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy na ochranu práva duševního vlastnictví.
  • E-kniha, jakož i ochranné známky, obchodní označení, či grafické prvky na webové stránce Klubu jsou duševním vlastnictvím Provozovatele a Provozovatel k nim vykonává výlučné majetkové právo.
  • Kupující bere na vědomí, že veškeré informace, dokumenty, podklady a postupy, které mu jsou na webové stránce Klubu nebo jinak Provozovatelem zprostředkovány, slouží pouze pro jeho osobní potřebu.
  • Kupující není oprávněn e-knihu, obsah webových stránek Klubu, jakož i veškeré informace, dokumenty, podklady a postupy, které mu jsou na webové stránce Klubu nebo jinak Provozovatelem zprostředkovány, jakýmkoliv způsobem kopírovat, rozmnožovat nebo zpřístupňovat třetím osobám a je povinen zdržet se veškerého jednání, které by mohlo mít za následek zásah do majetkových práv Provozovatele.

 

 1. Odpovědnost Provozovatele
  • Veškeré informace, dokumenty, podklady a postupy, které jsou dostupné v e-knize, na webové stránce Klubu nebo jsou jinak Provozovatelem zprostředkovány, jsou poskytovány s úmyslem rozšířit povědomí o možnostech, jakými lze cvičit a vychovávat psa moderním způsobem, který je k němu ohleduplný, a co nejméně narušuje jeho tělesnou a duševní integritu. Veškeré předkládané výcvikové a výchovné metody jsou založené na teoretických a praktických zkušenostech Provozovatele. Provozovatel upozorňuje, že veškeré výcvikové a výchovné metody je nezbytné aplikovat s přihlédnutím k jedinečným a neopakovatelným fyzickým i psychickým vlastnostem konkrétního psa. Za jakoukoliv újmu způsobenou psovi, Kupujícímu nebo kterékoliv třetí osobě v důsledku nesprávné interpretace a aplikace předkládaných výcvikových a výchovných metod není Provozovatel odpovědný.

 

 1. Komunikace
  • Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Kupujícím/členem probíhá přednostně elektronicky prostřednictvím příslušných formulářů na webové stránce Klubu nebo prostřednictvím e-mailové adresy.
  • Kupující/člen je povinen písemně a s dostatečným předstihem oznámit Provozovateli změnu své e-mailové a doručovací adresy, jakož i dalších údajů, které jsou nezbytné pro vzájemnou bezproblémovou komunikaci.
  • Kontaktní údaje Provozovatele jsou dostupné na webové stránce Klubu v sekci „Kontakt“.
  • Provozovatel oznamuje změnu svých kontaktních údajů na webové stránce Klubu a rovněž prostřednictvím e-mailu zaslaného na Kupujícím/členem poskytnutou e-mailovou adresu.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Znění SP je Provozovatel oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat. Změny či doplnění SP se vyhlašují a zveřejňují na webové stránce Klubu, a to nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti.
  • Jestliže je nebo se stane některé ustanovení SP neplatným nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení SP ani SP jako celku. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení bude v takovém případě postupováno podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, které se svým smyslem neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejvíce přibližují.
  • SP, jakož i veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Kupujícím/členem se řídí českým právem.

 

 1. Účinnost
  • Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 08. 2021.