pravidelná setkání Psí bible v praxi s GARANCÍ vrácení peněz!!

NÁKUP - Poučení spotřebitele

Poučení kupujícího + formulář pro odstoupení od smlouvy

1. Právo na odstoupení od smlouvy

1. 1. Jestliže jste s námi uzavřeli smlouvu prostřednictvím internetu jakožto spotřebitel, máte právo ve lhůtě 14 dnů od této smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu.

1. 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy Vám běží

  • od uzavření smlouvy;
  • v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží;
  • pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

1. 3. Hodláte-li využít práva na odstoupení od smlouvy, musíte o takové skutečnosti informovat pana Františka Jaroše, fyzickou osobu podnikající, se sídlem K Moravině 1688/13, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 62895664 (dále jen „Prodávající“), a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: pesdomaci@klubmodernihopsa.cz. K odstoupení od smlouvy můžete využít přiložený vzorový formulář.

1. 4. Pro zachování 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy Prodávajícímu v poslední den lhůty.

 

2. Nemožnost odstoupení od smlouvy

2. 1. V souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze odstoupit od smlouvy

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající Vám před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo vyjmuto z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo
  • o dodání digitálního obsahu (např. e-knihy), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající Vám před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemáte na odstoupení od smlouvy právo.

2. 2. Dovolujeme si Vás zvláště upozornit, že podle ustanovení § 1837 písm. l) nemáte právo odstoupit od smlouvy na základě níž je Vám zpřístupněna e-kniha (Psí bible).  Tato e-kniha je Vám s Vaším souhlasem zpřístupněna ve formě digitálního obsahu (a to nikoliv na hmotném nosiči) již co nejdříve po zaplacení kupní ceny. Pokud je předmětem smlouvy kromě zpřístupnění e-knihy také poskytnutí služeb (konzultace), a tyto služby Vám již byly s Vaším souhlasem ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy poskytnuty, nemáte v příslušném rozsahu právo od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

3. Důsledky odstoupení od smlouvy

3. 1. Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi (na jejichž vrácení máte nárok), včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení Vašeho nákupu, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

3. 2. Platbu Vám vrátíme až po obdržení vráceného zboží, popřípadě poté co prokážete, že jste nám zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

3. 3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět na adresu sídla Prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete v poslední den lhůty.

3. 4. Náklady spojené s vrácením zboží si hradíte sami. Maximální náklady na vrácení zboží jsou odhadované v řádu desítek až stovek Kč.

3. 5. Při vrácení zboží odpovídáte pouze za takové snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. 6. Pokud Vám byl společně se zbožím poskytnut dárek, máte v případě odstoupení od smlouvy povinnost vrátit Prodávajícímu spolu se zbožím i tento dárek.

 

 

Příloha č. 1 VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující (spotřebitel):
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:
Tel. číslo:

Prodávající:
Prodávající: František Jaroš (fyzická osoba podnikající)
Se sídlem: K Moravině 1688/13, 190 00 Praha 9 – Libeň
IČ: 62895664

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si v e-shopu umístěném na Vašich internetových stránkách www.klubmoderníhopsa.cz objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ……….. (v případě, že Vám bylo zboží doručeno e-mailem, uveďte den, kdy Vám bylo zboží doručeno do Vaší e-mailové schránky).

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a ve 14 denní lhůtě odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem na své náklady zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné (za doručení zboží Kupujícímu) na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení Kupujícího (spotřebitele)

             (podpis)